دستگاه لیزر یاس رنگ زرد درخت

نام فارسی : نا امیدی زردرنگ

اسم ان دستگاه لیزر یسی &# عصر های تازه فراگیری دستگاه لیزر و گیاه در ناحیه ۱۱آغاز شد

اسم علمی : Forsythia Intermedia

خانواده : Oleacea

ناامیدی زردرنگ

درختچه نا امیدی زرد در اواخر فصل‌زمستان و اوایل بهار

مدل : درختچه خزان دار

میزان ( متر ) : 2 . 5 طول * 3 گستردگی

فرم : کمانی دستگاه لیزر دانی

بافت : متوسط تا وحشیانه

رنگ برگها : سبز

برگ یاس رنگ زرد

درختچه یأس رنگ زرد در تابستان

فصل دستگاه لیزر دهی : اوایل فصل بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : گیاه تاکیدی , پوشش دهنده دیوار , پرچین

رنگ دستگاه لیزر ها : زرد رنگ

سرعت رشد : کند تا متوسط

نیاز به آب پاشی : متوسط

مقاومت به سوز و سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

غنچههای نا امیدی زرد رنگ

توضیحات درخصوص گیاه ناامیدی زرد رنگ :

یاس زرد رنگ اعم از درختچه های زینتی است که به وفور در باغهای کشور‌ایران منفعت می‌شود . در اوخر فصل زمستان در اکثر اوقات شهرها ملازم با به ژاپنی داخل شدن فصل بهار را نوید می دهد . شاخه های برهنه و بی برگ درختچه ناگهان در آخرها اسفند یا اوایل بهار مملو‌از شکوفه های زرد و طلایی میشود و دقت هر بیننده ای راجلب می کند . بعداز اتمام دستگاه لیزر دهی با ساخت برگهای بیضی صورت کشیده دربین بقیه درختچه ها و گیاهان در محوطه سازی تا بهار سال بعد از آن محو می‌شود . بعداز دستگاه لیزر دهی خوب تر است شاخه های کم آب و مرده حذف و هرس شوند . از گیاهان مقاوم به آفات و بیماریها و در اکثر وقت ها خاکها رویش و نمو می کند . در پباده سازی پوشش گیاهی محوطه سازیها میتوان از درختچه یاس زرد به عنوان گیاه حاشیه ای یا گیاه پرچینی یا این که تک کاشت به کارگیری کرد .

ناامیدی زرد در فضای سبز

رویکرد های تکثیر و ازدیاد نا امیدی زردرنگ :

نا امیدی زرد رنگ به راحتی از روش قلمه های خشبی در بانک در اوایل فصل بهار و یا این که قلمه های علفی تهیه شده در آخرها بهار تکثیر می شود .

عکس هایی دیگر از یاس زردرنگ :

یأس رنگ زرد 1
یاس زردرنگ 1
نا امیدی زرد 2
یأس زردرنگ 2
یأس زردرنگ 3
ناامیدی زرد 3
یاس زرد رنگ 4
نا امیدی زرد 4
درختچه یأس رنگ زرد 5
درختچه یاس رنگ زرد 5
درختچه یأس زرد 6
درختچه یاس زردرنگ 6
درختچه یاس زردرنگ 7
درختچه یاس زردرنگ 7
درختچه نا امیدی زرد رنگ 8
درختچه ناامیدی زردرنگ 8
درختچه یاس رنگ زرد 9
درختچه ناامیدی زرد 9
درختچه نا امیدی زرد 10
درختچه ناامیدی زردرنگ 10
درختچه یاس رنگ زرد 11
درختچه یاس زردرنگ 11
درختچه یأس زرد رنگ 12
درختچه یاس زردرنگ 12
درختچه نا امیدی زردرنگ 13
درختچه یاس زرد 13
درختچه ناامیدی رنگ زرد 14
درختچه ناامیدی رنگ زرد 14
درختچه یأس زرد 15
درختچه یأس زرد 15
درختچه ناامیدی رنگ زرد 16

درختچه یاس رنگ زرد 16
درختچه یاس زرد 17
درختچه ناامیدی زرد 17
درختچه یأس رنگ زرد 18
درختچه یاس رنگ زرد 18
درختچه ناامیدی رنگ زرد 19
درختچه یاس زرد 19
درختچه نا امیدی زرد رنگ 20
درختچه ناامیدی زردرنگ 20